不当逮捕 決定的動画


メニュー


声明への賛同をお願いします!

asouq(at)sanpal.co.jp
((at)を半角の@に置き換えてください)

リンク

※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

Statement(Persian)

بریم دیدن خانه وزیر!خانه60میلیارد و200میلیون دلاری!
فراخوان گروه حمایت ازکارگران دستگیرشده حین دیدارازخانه وزیر!
آسووبیابیرون!
اتحادیه کارگران غیررسمی طی دومین برنامه خود،"دیدارازخانه ثروتمندها"،تصمیم به دیدارازخانه نخست وزیرراگرفت:"میخواهیم ببینیم خانه60 میلیاردو200 میلیون دلاری چه شکلی است".
امادراین دیدارکه طبق معمول فقط جنبه تحقیقی وتفریحی داشت3 تن ازاعضای اتحادیه ما،باترفند مامورین امنیتی وپلیس ،باخشونت وقشقرق براه انداختن دستگیرشده واکنون دربازداشت بسرمیبرند.پلیس عملاقصدبه محاکمه کشانیدن وزندانی کردن ایشان رادارد. مااین ترفندنیروی امنیتی وپلیس راشدیدامحکوم کرده وخواستارآزادی فوری ایشان ازبازداشتگاه پلیس شهرتوکیو- منطقه شیبویامیباشیم!
هدف مادردیدارازخانه وزیر
به پیشنهاداعضای اتحادیه برنامه هایی برای دیدارازخانه ثروتمندان تدارک دیده شده بود.دراجرای اولین سری ازاین دیدارهامابه سراغ خانه کارفرمای معروفترین شرکت پیمانکاری رفتیم.این دیدارهمزمان بودباآشکارشدن رسوایی این شرکت درکلاهبرداری وسوء استفاده ازحقوق کارگران استخدام غیررسمی.دراین رسواسازی اتحادیه ما نقش اصلی راداشت.دیدارتوریستی ازخانه نخست وزیردرادامه این برنامه هادرنظرگرفته شده بود.طبق اطلاعات موثق گفته میشودکه تنها زمینهای خانه وزیربالغ بر60 میلیاردو200 میلیون دارقیمت دارد.اخیراجناب نخست وزیرخودنیزدرمثاحبه های رسانه ای به فخرفروشی درمورددارایی هایش پرداخته است. تنها خواسته مادیداری ونگاهی به خانه ایشان بود.
آیااین فردتوانایی درک فقروتبعیضات گسترده طبقاتی راکه به کارگران تحمیل شده راداراست؟آیاوی شایسته نخست وزیری میباشد؟ امااین تورتفریحی وتحقیقی مابتوسط پلیس ونیروهای امنیتی سرکوب شده است.
ماجرای دستگیری
طبق اعلام قبلی ما روز10.26شرکت کنندگان درمقابل ایستگاه قطارشهرتوکیو- منطقه شیبویاتجمع نمودند.دراینجانیزمجددابین ماومامورین پلیس بمنظوردیدارخانه وزیرهماهنگیهای لازمه انجام شد.طی مسیرتا خانه نخست وزیربایددرجمعهای5-6 نفری ودرپیاده روانجام میشد.پس ازپایان این هماهنگیهاجمع پنجاه نفره بسمت مقصد حرکت نمود.کاملامشخص است که این برنامه ماراهپیمایی اعتراضی نبوده است.عملانیزتانیمه راه مشکل خاصی رخ ننمود.رخدادحادثه وآغازسرکوب دریکی ازچهاراه های مسیروحین چراغ قرمزراهنمایی بوقوع پیوست.درمیان انبوهی ازعابرین پیاده بناگهان چندتن ازمامورین امنیتی بسراغ یکی ازاعضای جوان اتحادیه که پلاکارداین روزرادردست داشت رفته وبامتوسل شدن به زوروبراه انداختن قشقرق اقدام به دستگیری وی رانمودند.باهمین اشاره کوچک انبوهی ازمامورین امنیتی وپلیس که محوطه رامحاصره نموده بودندبه جمع 50 نفره هجوم آوردند.دراین تهاجم وسرکوب 3تن ازاعضاء اتحادیه توقیف شده وبرنامه تفریحی وتحقیقی منحل اعلام شد.درفاصله کوتاهی ازسوی رسانه هااعلام شدکه علت دستگیری راهپیمایی غیرقانونی(؟) گروهی نامشخص ونادیده گرفتن هشدارهای مکررپلیس بمنظورپایان دادن بدان ویابرخوردخشونت آمیزبامامورین پلیس بوده است!!؟این دروغپردازی های رسانه ای هرگزقابل بخشش نیست.ادعای مادردروغ بودن شایعات رسانه ای وپلیسی براساس فیلمبرداری های ویدئویی ماازاین روزقابل اثبات است.مانه درازای انجام تخلفی ازسوی پلیس هشداری رادریافت نموده ایم ونه کوپکترین خشونتی رانسبت به مامورین اعمال داشته ایم.
ممنوعیت ملاقات وادامه بدون دلیل بازداشت
پس ازاین بازداشت ناگهانی شرکت کنندگان درمقابل مرکزپلیس تجمع کرده وحین خواست آزادی دستگیرشدگان خواستارملاقات ورسانیدن مایحتاج وخوراک به ایشان شدند.امااین مرکزعملا این حق مسلم رازیرپاگذاشته وحتی وکیل نیزباگذشت پس ازچهارساعت بالاخره اجازه ملاقات بادستگیرشدگان رایافت. روزبعدنیزمرکزپلیس خواستارامتدادبازداشت وادامه بازجوییها رانمودوممنوعیت ملاقاتهانیز همچنان ادامه یافته است.پس ازسرکوب اکنون نوبت زیرپاگذاشتن حداقل حقوق انسانی است.3 تن ازدوستان توقیفی مااکنون درزندان انفرادی بسرمیبرند.برای مامشخص نیست که ازچه تاریخی قدم زدن درپیاده رونیزمحدودیت قانونی یافته است.دولت بایداین قانون رارسماباطلاع عامه برساند.این نوع برخوردضدانسانی راماشدیدامحکوم میکنیم.همانطورکه آشکاراست این یک سرکوب محض میباشد.ماخواستارمشخص کردن طراحان این سرکوب میباشیم.ما همچنین خواستارمشخص شدن نحوه اطلاع رسانی دروغین به رسانه هاهستیم.پلیس وسازمان امنیت حتی ازدیدارماازخانه وزیرهراس دارد.اینها تماماازوزیرحمایت نموده اند.بنابراین مانیزحق داریم که ازخودمان دفاع کنیم!
ماباتمام خشم انزجاراعلام میداریم:
کارگران دستگیرشده بایدفوراآزادشوند!
سرکوب مابتوسط نیروهای امنیتی ونخست وزیرمحکوم است!
رسمابایدازماعذرخواهی شود!
گروه حمایت ازکارگران دستگیرشده طی دیدارازخانه وزیر 2008.10.29
توجه:
درموازین امنیتی،بند21 قانون اساسی که اشاره دارد به"احترام به آزادی تجمع،آزادی بیان وانتشارعقاید"،نادیده گرفته شده است.برتکیه براین موازین سازمان امنیت،پلیس،مامورین استانها،مراکزمطالعاتی وتحقیقی میتوانند بابرداشت خودسرانه ازآن رسمابه سانسوروایجاد محدودیتهای قانونی اقدام نمایند.
"اتحادیه کارگران استخدام غیررسمی"(فوریتا-روسو) ضمن محکوم کردن سرکوب آزادی بیان ازتمامی افرادوسازمانهای مدافع حقوق انسانی وآزادیخواه خواستارحمایت میباشد.حمایت خودراازما اعلام دارید.ازطریق فکس وای میل برای دوستان ما دربند پیام بفرستید.پیامهای شماموجب تقویت روحیه مبارزاتی دوستان ماخواهدشد.
شماره فکس: 03-3373-0180
asouq@sanpal.co.jp
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/
http://jp.youtube.com/watch?v=VukCiIa0BDc
http://jp.youtube.com/watch?v=Rc0Z0Yvde8E
http://jp.youtube.com/watch?v=3Uw701vV15U
| 新しいページ | 編集 | 差分 | 編集履歴 | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | ご利用ガイド | 管理者に問合せ |
@wiki - 無料レンタルウィキサービス | プライバシーポリシー